03 Outubro – Hard Club
04 Outubro – Cineteatro Corroios
1ª Parte: Insomnium + Karnak Seti