30 Outubro – Paradise Garage
1ª Parte: The Sixxis + Lion Shepherd